ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني

                                        در سازمان‌هاي

                     صنایع ومعدن،ارشاداسلامی،شهرداری وشورای شهر

                                    مراکز استان های ایران

پرسش پژوهش در مورد شناخت ويژگي‌هاي فرهنگي سازمان‌هاي مورد مطالعه اعلام می‌دارد: "ويژگي‌هاي فرهنگي سازمان‌ها در ايران و مناطق مختلف آن کدامند؟" براي شناخت فرهنگ از مدل گيرت‌ هافستد استفاده کرده‌ايم که چهار مؤلفه‌ (فاصله قدرت، ابهام‌گريزي، مردگرايي/زن‌گرايي و فردگرايي/ جمع‌گرايي) را مورد توجه قرار داده است. براساس داده‌هاي موجود در جدول زیر توزیع فراوانی ويژگي‌هاي فرهنگي سازمان‌هاي مورد مطالعه در ايران به شرح زير قابل استخراج است:

âـ: فرهنگ سازماني شهرداري‌ها مردگراتر از سه سازمان دیگر است و فرهنگ سازماني فرهنگ و ارشاد اسلامي زن گراتر از دیگر سازمانها است. جمع گرایی و ابهام گریزی بسیار بالا در هر چهار سازمان مورد مطالعه به چشم می خورد. اما فرهنگ سازماني صنايع و معادن نسبت به دیگر سازمان ها داراي فاصله قدرت پايين تری است و شهرداري‌ها فاصله قدرت بالاتری نسبت به دیگر سازمانها دارند.

جدول میانگین نمرات فرهنگی سازمان های مورد مطالعه

                            سازمان ها

ویژگی های فرهنگی

ارشاد اسلامی

صنایع ومعادن

شهرداری

شوراها

جمع

فاصله قدرت

میانگین

564/2

557/2

650/2

621/2

591/2

N

203

187

142

121

653

انحراف

391/0

369/0

384/0

436/0

341/0

ابهام گریزی

میانگین

472/3

662/3

500/3

511/3

482/3

N

211

190

145

122

668

انحراف

384/0

382/0

401/0

390/0

388/0

مردگرایی

زن گرایی

میانگین

658/2

651/2

634/2

662/2

615/2

N

197

185

138

118

638

انحراف

451/0

434/0

433/0

501/0

457/0

فردگرایی

جمع گرایی

میانگین

266/3

241/3

401/3

334/3

300/3

N

206

188

139

122

655

انحراف معیار

416/0

404/0

422/0

429/0

420/0

              

با استفاده از داده های ورودی نرم افزار SPSS ، نمرات هریک از سازمان های مورد مطالعه و انحراف معیار آنان استخراج شد. طبق این جدول فاصله قدرت در شهرداری ها بالاتر از سایر سازمان های مورد مطالعه است. و صنایع و معادن دارای کمترین فاصله قدرت است. در بعد ابهام گریزی ، شوراها با 511/3نمره بالاتر از همه و صنایع و معادن با 462/3 نمره پائین تر از دیگر سازمان هاست.دربعد مرد گرایی نیز شهرداری ها با 834/2 نمره و صنایع و معادن با651/2  نمره بیشترین و کمترین گرایش به مرد گرایی را دارند.در بعد جمع گرایی باز هم شهرداری ها 401/3 نمره و صنایع و معادن با 241/3 نمره بیشترین و کمترین گرایش به جمع گرایی را دارند. برای درک معنادار بودن این تفاوت ها از آزمون خی دو استفاده شد  که نتایج حاصله گویای این امر است که به جز مردگرایی و زن گرایی که PV=0/009 و تفاوت ها معنادار است در سه بعد دیگر با PV برابر 206/0 برای فرد گرایی(جمع گرایی)، 149/0 برای ابهام گریزی و 549/0 برای فاصله قدرت، تفاوت ها معنادار نیست.

 

نوشته شده توسط سید هاشم هدایتی  | لینک ثابت |